การฝากเงิน

ค่าธรรมเนียมการฝาก
ค่าธรรมเนียมการฝากของช่องทางปัจจุบัน:1.5%
ตัวอย่าง:
จำนวน ช่องทางสื่อสาร ปฏิบัติการ ค่าดำเนินการ
100 Skrill เงินฝาก 1.5