Biz Centre

Thông tin liên lạc
 -  Please enter your phone number
Vui lòng nhập email
Vui lòng chọn Quốc gia cư trú
Vui lòng nhập Thành phố
Sau khi thông tin được gửi đi, nó cần được xem xét và phê duyệt trước khi có thể sửa đổi lại!
 

AETOS tạm thời không thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở các quốc gia, khu vực và tổ chức sau:

Quốc gia / Khu vực: Hoa Kỳ, Hong Kong Tổ chức đặc khu hành chính: Al Qaeda và Taliban (bất kể vị trí nào)

*Vì lý do giấy phép, AETOS đã tạm thời không chấp nhận các tài khoản do khách hàng sống, đăng ký ở Hoa Kỳ và khách hàng của Đặc khu hành chính Hồng Kông mở.

AETOS phải xem xét 'Đăng ký Khách hàng của Bạn', 'Phòng chống Rửa tiền' và 'Tài trợ Khủng bố' cho tất cả các Khách hàng Đăng ký. Do đó, chúng tôi yêu cầu khách hàng gửi các tài liệu liên quan để xem xét theo qui định khi mở tài khoản.