Biz Centre

ข้อมูลติดต่อ
 -  กรุณาใส่เบอร์โทรr
กรุณาใส่อีเมล
กรุณาเลือกประเทศที่อาศัย
กรุณาใส่เมือง
หลังจากส่งข้อมูลแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนจึงจะสามารถแก้ไขได้อีกครั้ง!
 

AETOS ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศภูมิภาคและองค์กรต่อไปนี้ได้ชั่วคราว:

ประเทศ / ภูมิภาค: สหรัฐอเมริกาองค์การบริหารพิเศษฮ่องกง: อัลกออิดะห์และตอลิบาน (โดยไม่คำนึงถึงสถานที่)

*ด้วยเหตุผลด้านสิทธิ์การใช้งาน AETOS ไม่ยอมรับบัญชีที่เปิดโดยลูกค้าที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและลูกค้าของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นการชั่วคราว.

AETOS ต้องตรวจสอบ 'การลงทะเบียนลูกค้าของคุณ' 'การป้องกันการฟอกเงิน' และ 'การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย' สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนทั้งหมด ดังนั้นเราจึงกำหนดให้ลูกค้าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อเปิดบัญชี.